Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Odwołując się do przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ART Bau GmbH, Homburger Str. 69a, 61118 Bad Vilbel;

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: info@art-bau-gmbh.com, telefonicznie: +48 795 155 136 bądź pisemnie pod adresem siedziby Administratora, określonym w pkt 1 powyżej;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO, w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez Państwa formularza aplikacyjnego, bądź w związku z przekazaniem przez Państwa danych osobowych w wiadomości e-mail, pisemnie, telefonicznie lub innymi środkami komunikacji, w celu świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz;

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą by

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: księgowe, prawne, operator pocztowy, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz inne osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych;

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich;

6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane;

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i osoby trzecie określone w pkt 4 powyżej, przez okres:

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia przez Administratora usług – w czasie niezbędnym do wykonania celów, dla których dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania,

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną,

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez za pośrednictwem telefonu, środków komunikacji elektronicznej, treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, na adres poczty elektronicznej Administratora, określony w pkt 2;

8) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy złożyć w formie pisemnej, na adres poczty elektronicznej Administratora, określony w pkt 2;

9) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych (tj. uzyskanie informacji o zakresie dostarczonych danych osobowych i przesłanie ich innemu podmiotowi). Powyższe żądania należy złożyć w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Administratora, określony w pkt 2;

10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwego dla Państwa miejsca pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO;

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług, w tym usług drogą elektroniczną na Państwa rzecz. Konsekwencją braku danych osobowych wymaganych przez Administratora, jest brak możliwości zrealizowania świadczenia na Państwa rzecz;

12) Administrator nie wykorzystuje plików cookies do przechowywania Państwa danych osobowych, jak również nie przekazuje Państwa danych osobowych do osób trzecich, bez Państwa zgody;

13) Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej klauzuli informacyjnej. Zmiana będzie dokonana poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie informacji o wygaśnięciu dotychczasowej polityki prywatności wraz z odesłaniem do nowej treści klauzuli informacyjnej.  

Budowa2
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.